Bản tin pháp luật

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC

14/04/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm của doanh nghiệp như sau: “2. Tiền lương do đơn vị quyết định; 2.2. Từ 1/1/2018 trở đi tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức...

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

29/10/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 26/10/2019 chính phủ ban hành nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, nghị định đã ghi nhận rõ đối với những đối tượng được ghi...

Cách tính số ngày nghỉ phép năm theo quy định pháp luật (年假天數之法律規定及計算辦法)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

勞動法第114條第2項之規定:「2. 對工作未滿 12 個月的勞工,其年假天數依據其工作時間相應比例計算,若 未休者,可以現金結付。」。 Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm, thực hiện theo Điều 6 Nghị định 43/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau: 視為勞工工作時間之時間以計算年假之天數依政府第43/2013/NĐ-CP號議定書第六條規定辦理,具體如下: Điều 6. Thời gian được...

Mức đóng BHXH bắt buộc với NLĐ trong năm 2019 (2019年雇主及勞工投保之比率表)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Người sử dụng lao động 雇主 Người lao động 勞工 BHXH 社會保險 LĐ 勞工 BHTN 失業保險 BHYT 醫療保險 BHXH 社會保險 LĐ 勞工 BHTN 失業保險 BHYT 醫療保險 HT 退休基金 ÔĐ 病患基金 HT 退休基金 ÔĐ 病患基金 14% 3% 0.5% 1% 3% 8% - - 1% 1.5% 21.5% 10.5% Tổng cộng/合計: 32%

Tiền lương ngừng việc (停止作業的薪資)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Tiền lương ngừng việc Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: 1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương; 2. Nếu do lỗi của người...

Vốn đầu tư, vốn điều lệ (投資資金、章程資金之解說)

18/06/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

投资资金 依越南2014年投资法第3条第18项之规定:「投资资金系指为执行投资与经营活动所用之货币及其他资产」(18. Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh)。 用于投资项目(或称为投资案 - invest project)之投资资金,是投资者对在越南投資項目投入之投资总金额。 投资总金额可由投资者以全部自己(自有)之资金投入,也可以以自己资金及贷款(或其他方式募款,也可以以机器设备)投入。 投资总金额由投资者在辦理投资登记证书(IRC)之手续时在投资案登記文件列出金额及投入到位之进度,政府单位将在投资登记证书上写明投资总金额,投资者之自有资金,贷款金额,投入到位进度。 总之:投资总金额 = 投资者之自有资金 (可以以机器设备投入) + 贷款(或其他募款),依投資登記證書上列出之進度投入到位,並定期向發給投資登記證書之單位書面報告。 章程资金 章程資金(或另称为公司注册资金,英文为charter capital)。 依越南2014年投资法第5条第29项之规定:「29.章程资金系指于设立责任有限公司或合名公司,公司成員已 入股或承诺入股之资产总价值;于成立股份公司时为已售出股权总面额,或已获注册将购买股权之总价值。」(29. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các...

Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

22/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 25/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu....

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

22/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 08/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/03/2019. Theo đó, nhà đầu tư...