Bản tin pháp luật

Vốn đầu tư, vốn điều lệ (投資資金、章程資金之解說)

投资资金

依越南2014年投资法第3条第18项之规定:「投资资金系指为执行投资与经营活动所用之货币及其他资产」(18. Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh)

用于投资项目(或称为投资案 - invest project)之投资资金,是投资者对在越南投資項目投入之投资总金额。

投资总金额可由投资者以全部自己(自有)之资金投入,也可以以自己资金及贷款(或其他方式募款,也可以以机器设备)投入。

投资总金额由投资者在辦理投资登记证书(IRC)之手续时在投资案登記文件列出金额及投入到位之进度,政府单位将在投资登记证书上写明投资总金额,投资者之自有资金,贷款金额,投入到位进度。

总之投资总金额 = 投资者之自有资金 (可以以机器设备投入) + 贷款(或其他募款),依投資登記證書上列出之進度投入到位,並定期向發給投資登記證書之單位書面報告。

章程资金

章程資金(或另称为公司注册资金,英文为charter capital)

依越南2014年投资法第5条第29项之规定:「29.章程资金系指于设立责任有限公司或合名公司,公司成員已 入股或承诺入股之资产总价值;于成立股份公司时为已售出股权总面额,或已获注册将购买股权之总价值。」(29. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.)

依越南2014年企业法,章程资金由股东自取得企业注册登记证书时起90天内完成入股到位。

越南投資法及企業法並無規定投資總金額及章程資金要一致。

依據越南中央銀行第19/2015/TT-NHNN號規定,外國投資主體在越南設立之越南外資公司要在一家銀行開設唯一之一個投資資本帳戶 (capital acount),自國外匯進越南投資之自有資金、貸款及註冊資金要匯到該投資資本帳戶,再提取現金或轉帳到付款帳戶使用。