Bản tin pháp luật

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Ngày 26/10/2019 chính phủ ban hành nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, nghị định đã ghi nhận rõ đối với những đối tượng được ghi nợ quyền sử dụng đất; mức tiền sử dụng đất được ghi nợ; thời hạn được ghi nợ; trình tự thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất cũng như Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai bao gồm:

- Người có công với cách mạng (thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công)

- Hộ nghèo;

- Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó
khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khă.

Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo nghị định này, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tối đa 05 năm và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này. Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 10/12/2019.