Bản tin pháp luật

Tiền lương ngừng việc (停止作業的薪資)

Tiền lương ngừng việc
Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;
2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao
động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả
thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao
động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy
hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không
được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
停止作業的薪資
勞工要停止工作時,其薪資給付計算如下:
1.倘係屬雇主過錯者,則勞工可領取足額薪資。
2.倘係屬勞工過錯者,則勞工不得領取薪資;對屬於同一單位內之其他勞工為此
而須停止工作者,渠等薪資由雇主與勞工雙方協商,惟不可低於政府規定的
地區基本薪資額。
3.倘發生非屬雇主及勞工過錯之水電事故,或發生天災、火警、嚴重病疫、戰
爭、遵從政府權責機關指令遷移生產經營據點之其他客觀因素或因經濟理由

,而造成勞工須停止工作時,雇主與勞工雙方協商勞工薪資之給付,惟不可
低於於政府規定的地區基本薪資額。