Bản tin pháp luật

Mức đóng BHXH bắt buộc với NLĐ trong năm 2019 (2019年雇主及勞工投保之比率表)

Người sử dụng lao động

雇主

Người lao động

勞工

BHXH

社會保險

勞工

BHTN

失業保險

BHYT

醫療保險

BHXH

社會保險

勞工

BHTN

失業保險

BHYT

醫療保險

HT

退休基金

ÔĐ

病患基金

HT

退休基金

ÔĐ

病患基金

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng/合計: 32%