Văn bản pháp luật

Nhà nước đang khuyến khích thương hiệu lớn của doanh nghiệp Việt Nam

25/10/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Theo Quyết định 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân ( DN ) đến năm...

Văn bản tuần qua

22/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019. ...