Văn bản pháp luật

Nhà nước đang khuyến khích thương hiệu lớn của doanh nghiệp Việt Nam

25/10/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

   Theo Quyết định 1362/QĐ-TTg  của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân (DN) đến năm 2025, tầm nhìn 2030, có hiệu lực từ ngày 11/10/2019, thì doanh nghiệp khu...

Văn bản tuần qua

22/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019. Ngày 01/02/2019 chính phủ ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật...