Văn bản pháp luật

Văn bản tuần qua

 1. Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019.

 2. Ngày 01/02/2019 chính phủ ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày  20/03/2019.

 3. Ngày của Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2019/TT-BCT về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 08/03/2019.

 4. Ngày 25/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Thông tư có hiệu lực ngày 01/04/2019.

 5. Ngày 21/01/2019,  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/03/2019.

 6. Ngày 08/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngà 11/03/2019

 7. Ngày 25/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/01/2019.

 8. Ngày 28/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

 9. Ngày 01/4/2019, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

 10. Ngày 07/3/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 679/BHXH-BT về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 11. Ngày 18/3/2019 Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn về BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài.