Văn bản pháp luật

Nhà nước đang khuyến khích thương hiệu lớn của doanh nghiệp Việt Nam

  

Theo Quyết định 1362/QĐ-TTg  của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân (DN) đến năm 2025, tầm nhìn 2030, có hiệu lực từ ngày 11/10/2019, thì doanh nghiệp khu vực tư nhân được nâng cao chất lượng, hiệu quản hoạt động, phấn đấu có ít nhất 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025 và 2 triệu doanh nghiệp năm 2030. Mục tiêu giai đoạn 2021-2030 là doanh nghiệp khu vực tư nhân có mức tăng trưởng bình quân số lao động đạt khoảng 6-8%/năm; tăng trưởng bình quân thu nhập của người lao động đạt khoảng 25-30%/năm; tăng trưởng bình quân mức đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 23-25%/năm.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030, các Bộ, ngành, địa phương cần lồng ghép các nội dung, giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, các chương trình mục tiêu của các Bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Nhà nước đang khuyến khích tạo đà phát triển và xây dựng các thương hiệu lớn của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Xem văn bản tại đây: