Module

Quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài/國外勞工工作證之申請流程

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau:

第一工作:準備下列之資料:

1. Giấy khám sức khỏe (không quá 12 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ)

體檢證明(自取得體檢證明之日起至提送申請文件時不超過12個月)

2. Lý lịch tư pháp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

良明證-即無犯最證明書(自取得良民證之日起至提送申請文件時不超過6個月)

3. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

工作經驗證明文件,證明符合申請工作之工作經驗,如管理人、執行經理人,專家或技術人員。

4. Hộ chiếu bản sao chứng thực

護照公證版

5. Ảnh (02 ảnh kích thước 4*6)

照片(尺寸4*6共02張)

(Lưu ý: Tài liệu 1,2,3 nếu do nước ngoài phát hành thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt Nam)

(注意:上述第1、2、3項之資料在國外發給者,應在本國辦理公證雙認證手續及越譯公證)

Bước 2:  Thực hiện thủ tục xin chấp thuận tuyển dụng lao động nước ngoài.

第二工作:申請雇用外國勞工之批文手續

 • “Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH lên Sở lao động thương binh xã hội.
 •  “至少30天自預計雇用外國勞工,雇主(除外國承包商外)應向公司所在地省政府勞動廳提送雇用外國勞工之雇用要求報告(按勞動部第18/2018/TT-BLĐTBXH號公告第01附件表格辦理)。
 • Thời hạn giải quyết 12 ngày làm việc.
 • 處理期限12個工作天
 • Kết quả: Thông báo cho sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp/tổ chức
 • 結果:對雇主雇用外國勞工之批文

Bước 3: Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh

第二工作:向公司所在地省勞動廳提送工作證申請文件

 • Hồ sơ gồm:
 • 文件包含:

1. Giấy khám sức khỏe (không quá 12 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ).

體檢證明(自取得體檢證明之日起至提送申請文件時不超過12個月)

2. Lý lịch tư pháp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

良明證-即無犯最證明書(自取得良民證之日起至提送申請文件時不超過6個月)

3. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

工作經驗證明文件,證明符合申請工作之工作經驗,如管理人、執行經理人,專家或技術人員。

4. Hộ chiếu bản sao chứng thực

護照公證版

5. Ảnh (02 ảnh kích thước 4*6)

照片(尺寸4*6共02張)背後景為白色

6. Văn bản chấp thuận cho phép sử dụng lao động nước ngoài

省政府對雇用外國勞工之批文

7. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu tại Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

工作證申請文件(按勞動部第18/2018/TT-BLĐTBXH號公告的表格辦理)

 • Thời gian xin cấp phép: 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
 • 申請時間:自提送合格送件之日起07個工作天。
 • Kết quả: Giấy phép lao động cho người nước ngoài
 • 結果:外國勞工工作證
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

自簽署勞動合同之日起05個工作天內,雇主應向公司所在地勞動廳提送勞動合同影印版。

Chi tiết liên hệ: Luật sư Bùi Văn Thành

詳請聯絡:新太陽律師事務所裴文誠律師

地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街35/37巷10号

Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877

Email: vn.newsun@gmail.com; 微信ID及LineID: newsunlaw