Tin tức mới nhất

Ngày lập hóa đơn

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, về việc Lập hoá đơn giá trị gia tăng đối với xây dựng lắp đặt thực hiện theo Điểm a, Khoản 2, Điều 16 của Thông tư này, cụ thể như sau:

依據越南財政部2014年3月31日第39/2014/TT-BTC 號公告有關賣貨物及提供服務之發票規定,關於工程安裝之發票依該公告第16條「開立發票」第2項第a點規定辦理,具體如下:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng."

「對建設安裝開立發票之日期為完成工程、工程項目、建設安裝數量之驗收、移交日期,不區別已收到款或還沒收到款。

如多次交貨或移交單項工程項目、服務階段,則每一次交貨或移交都要對已交予相應之貨物或服務數量、價值開立發票」。

 

Chi tiết liên hệ: Luật sư Bùi Văn Thành

詳請聯絡:

新太陽律師事務所裴文誠律師

地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街35/37巷10号

Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877

Email: vn.newsun@gmail.com; 微信ID及LineID: newsunlaw