Bản tin Newsun

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM/越南國際仲裁中心之仲裁條款模版

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

MODEL ARBITRATION CLAUSE

OF VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

越南國際仲裁中心之仲裁條款模版

__________

Tiếng Việt:

 “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

hoặc, “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

 

 

_________

English:

 “Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration”.

or, “Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration”.

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

(a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].

(b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

(c) luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*

(d) ngôn ngữ trọng tài là [ ]. **

 

Parties may wish to consider adding:

(a) the number of arbitrators shall be [one or three].

(b) the place of arbitration shall be [city and/or country].

(c) the governing law of the contract [is/shall be] the substantive law of [ ].*

(d) the language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ].**

中文版:

自本合同發生或有關之任何糾紛將在越南國際仲裁中心(VIAC)依該中心之仲裁訴訟規則仲裁解決。

自本合同發生或有關之任何糾紛將在越南商工總會附設之越南國際仲裁中心(VIAC)依該中心之仲裁訴訟規則仲裁解決。

另可補充:(a) 仲裁員人數(一或三位);(b) 仲裁地點為(城市及/或國家);(c) 合同施用之法律為…;(d) 仲裁之語言為….

Chi tiết liên hệ: Luật sư Bùi Văn Thành

詳請聯絡:新太陽律師事務所裴文誠律師

地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街35/37巷10号

Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877

Email: vn.newsun@gmail.com; 微信ID及LineID: newsunlaw