Bản tin Newsun

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 08/2021

Thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Mẫu hộ chiếu, giấy thông hành mới áp dụng từ 14/8/2021