Tin tức mới nhất

Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thuê đất của Nhà nước/ 向國家租地之租賃組織的權利與義務

新太陽律師事務所裴文誠律師

地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街35/3710

Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877Email: vn.newsun@gmail.com

微信IDLineID: newsunlaw

Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

第174條:組織取得國家交予土地,有收取土地使用費,一次付清全部租期之土地租金之權利與義務

1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.

取得國家交予土地並收取土地使用金之組織,由政府出租土地並一次付清全部租期土地租金之組織,持有本法第166與170條規定之一般權利與義務。

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

取得國家交予土地並收取土地使用金之組織,由政府出租土地並一次付清全部租期土地租金之組織,除持有本條第1項所列之權利與義務以外,還有下列之權利:

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

a) 將土地使用權及該組織所有地上附著之財產轉讓;

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

b) 取得國家交予土地並收取土地使用金之組織,得將土地使用權及該組織地上附著之財產出租;由政府出租土地並一次付清全部租期土地租金之組織,得將土地使用權及該組織地上附著之財產轉租。

c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

c) 將土地使用權向國家贈送、給予;將土地使用權向居民共同體贈送、給予以建設社會共同利益之工程;依法將地上附著之情義房屋贈送。

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

d) 將土地使用權、自己所有地上附著之財產向金融機構抵押

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

đ)將土地使用權、自己所有地上附著之財產與越僑、外資企業入股、合作生產經營。

 

Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

第一七五條:經濟組織租用土地逐年支付租金之權利與義務

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

取得由國家出租土地,逐年收取租金的組織之權利與義務如下:

  1. Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

依本法第一六六條及第一七0條規定之一般權利與義務;

  1. Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

將自己所有在地上附著之資產在越南融資機構牴押;

  1. Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

將自己所有在地上附著之資產具備本法第一八九條者出售;收購者取得國家繼緒依原土地使用目的出租;

  1. Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

將自己所有在地上附帶之資產入股;收取入股的人取得國家繼緒依原土地使用目的出租;

đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

      在取得開發工業區、小型工業區、加工出口區、高科技園區、經濟區之開發經營權的情況下,將

Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

第174條:組織取得國家交予土地,有收取土地使用費,一次付清全部租期之土地租金之權利與義務

1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.

取得國家交予土地並收取土地使用金之組織,由政府出租土地並一次付清全部租期土地租金之組織,持有本法第166與170條規定之一般權利與義務。

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

取得國家交予土地並收取土地使用金之組織,由政府出租土地並一次付清全部租期土地租金之組織,除持有本條第1項所列之權利與義務以外,還有下列之權利:

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

a) 將土地使用權及該組織所有地上附著之財產轉讓;

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

b) 取得國家交予土地並收取土地使用金之組織,得將土地使用權及該組織地上附著之財產出租;由政府出租土地並一次付清全部租期土地租金之組織,得將土地使用權及該組織地上附著之財產轉租。

c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

c) 將土地使用權向國家贈送、給予;將土地使用權向居民共同體贈送、給予以建設社會共同利益之工程;依法將地上附著之情義房屋贈送。

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

d) 將土地使用權、自己所有地上附著之財產向金融機構抵押

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

đ)將土地使用權、自己所有地上附著之財產與越僑、外資企業入股、合作生產經營。

 

Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

第一七五條:經濟組織租用土地逐年支付租金之權利與義務

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

取得由國家出租土地,逐年收取租金的組織之權利與義務如下:

  1. Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

依本法第一六六條及第一七0條規定之一般權利與義務;

  1. Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

將自己所有在地上附著之資產在越南融資機構牴押;

  1. Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

將自己所有在地上附著之資產具備本法第一八九條者出售;收購者取得國家繼緒依原土地使用目的出租;

  1. Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

將自己所有在地上附帶之資產入股;收取入股的人取得國家繼緒依原土地使用目的出租;

đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

      在取得開發工業區、小型工業區、加工出口區、高科技園區、經濟區之開發經營權的情況下,將已完成開發基礎設施之每一年支付土地租金的土地使用權轉租。

 

完成開發基礎設施之每一年支付土地租金的土地使用權轉租。