Bản tin pháp luật

Trách nhiệm pháp lý khi NSDLĐ chấm dứt hợp đồng trái luật

Khi người sử dụng lao động kết thúc hợp đồng lao động khi mà không có một trong các căn cứ luật định (tại Điều 38, 39 Bộ luật lao động 2012) hoặc không tuân thủ quy định về thời hạn báo trước như mình đã đề cập các phần phía trên thì được xem như là "đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật"

Trước tiên, khi đã cho người lao động nghỉ việc trái pháp luật, thì người sử dụng lao động dù muốn hay không muốn cũng có nghĩa vụ là Buộc phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Sau đó, tùy vào ý chí của người lao động, sẽ chia ra các trường hợp sau đây:

Các trường hợp

Nếu hai bên cùng đồng ý tiếp tục làm việc lại

Người SDLĐ đồng ý + Người LĐ không đồng ý tiếp tục làm việc lại

Người SDLĐ không muốn nhận lại + Người LĐ đồng ý không tiếp tục làm việc lại

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

–Trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc.

 

– Trả ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động (có thể thỏa thuận mức cao hơn).

– Trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc.

– Trả ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động (có thể thỏa thuận mức cao hơn).

– Trả trợ cấp thôi việc theo quy định.

– Trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc.

– Trả ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động (có thể thỏa thuận mức cao hơn).

– Trả trợ cấp thôi việc theo quy định.

– Bồi thường thêm ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. (có thể thỏa thuận mức cao hơn).

Nếu người SDLĐ vi phạm thời hạn báo trước

Bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.