Tin tức mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020 đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

Ngày 15/11/2019, chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

On November 15, 2019, Decree No. 90/2019/ND-CP issued by the Government, replacing Decree 157/2018/ND-CP on stipulating the region based minimum wages applied to employees working under labor contracts 

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020 tăng từ 150.000 - 240.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng, cụ thể như sau:

Accordingly, the minimum regional wage applied from January 1, 2020  will be increases from 150,000 to 240,000 VND/month depending on each region, specifically as follows:

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I: 4.420.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP);

For employees working in enterprises operating in region I: 4,420,000 VND/month (increase of VND 240,000 compared to the current provisions of Decree 157/2018/ND-CP)

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II: 3.920.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);

For employees working in enterprises operating in the area of ​​Region II: 3,920,000 VND/ month (increase of 210,000 VND/month);

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III: 3.430.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng);

For employees working in enterprises operating in the region III: 3,430,000 VND/month (increase of 180,000 VND/month)

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).

For employees working in enterprises operating in the region IV: 3,070,000 VND/month (increase of 150,000 VND/month).

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh;

The area of ​​regional minimum wage is prescribed by the administrative unit of the district, town and city (provincial);

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
The list of geographical areas where the minimum wage is applied in Region I, Region II, Region III and Region IV is provided in the Appendix to this Decree.
Nghị định 90/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020

Decree No. 90/2019 /ND-CP officially takes effect from January 1, 2020

Vui lòng xem văn bản dưới đây