Tin tức mới nhất

MỨC ĐÓNG VÀ TỶ LỆ TRÍCH NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Mức đóng:

投保標準

Thời điểm đóng

投保期限

Người sử dụng lao động

雇主

Người lao động NN

外籍勞工

Quỹ ốm đau và thai sản

病痛与孕育金

Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

工傷与职业病金

Quỹ hưu trí và tử tuất

退休及往生金

Quỹ hưu trí và tử tuất

退休及往生金

Từ ngày 01/12/2018

20181201

3%

0,5%

0

0

Từ ngày 01/01/2022

20220101

3%

0,5%

14%

8%

 

Tỷ lệ trích nộp:

投保比率

Thời điểm đóng

投保期限

Người sử dụng LĐ

僱主

Người lao động

勞工

Tổng cộng

總共

Từ ngày 01/12/2018

20181201

3,5%

0%

3,5%

Từ ngày 01/01/2022

20220101

17,5%

8%

25,5%