Tin tức mới nhất

Điều kiện đối với cá nhân khi thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm

Ngày 01/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Điểm nổi bật của Nghị định lần này là sửa đổi, bổ sung phạm vi và đối tượng áp dụng. Cụ thể, Nghị định bổ sung nội dung điều kiện đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tiêu chuẩn trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới; giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Theo đó, cá nhân trực tiếp thực hiện một số các hoạt động phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau về văn bằng, chứng chỉ:

+ Hoạt động tư vấn bảo hiểm: Có văn bằng từ đại học trở lên chuyên ngành bảo hiểm hoặc từ đại học trở lên chuyên ngành khác và có chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

+ Hoạt động đánh giá rủi ro bảo hiểm: Có văn bằng từ đại học trở lên chuyên ngành bảo hiểm hoặc từ đại học trở lên chuyên ngành khác và có chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

+ Hoạt động hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện có văn bằng từ cao đẳng trở lên và có chứng chỉ về hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Ngoài ra, đối với hình thức thuê chuyên gia tính toán của tổ chức cung cấp dịch vụ tính toán bảo hiểm, doanh nghiệp cần lưu ý:

Khi thuê tổ chức cung cấp dịch vụ tính toán bảo hiểm, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 93b được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và khoản 3 Điều 89a của Nghị định này để thực hiện nhiệm vụ của chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong trường hp thuê tổ chức cung cấp dịch vụ tính toán bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải thông báo cho Bộ Tài chính về tổ chức cung cấp dịch vụ tính toán bảo hiểm, cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm trong tổ chức và thời hạn của hp đồng cung cấp dịch vụ tính toán bảo hiểm.

Xem văn bản tại đây: