Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh/不動產投入經營之條件

2014年不動產經營法對不動產投入經營之條件,應查照該法第九條規定辦理,詳如下:

Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

第九條:不動產投入經營之條件

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. 房屋、建設工程投入經營者應具備下列條件:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

a) 在土地使用權證明書有登記地上附著之房屋、建設工程的所有權。對於原在不動產經營投資案之房屋、建設工程,只有土地法律規定之土地使用權證明書即可;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

b) 對土地使用權、地上附著之房屋、建設工程所有權並無糾紛;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

c) 不被查封以確保執行法院判決書或決定書。

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

2. 取得土地使用權之經營權時應具備下列條件

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

a) 持有土地法律規定之土地使用權證明書;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

b) 對土地使用權並無糾紛;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

c) 土地使用權不被查封以確保執行法院之判決書或決定書;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

d) 在土地之使用期限內。

如要進一步瞭解,請隨時聯絡裴文誠律師

Bạn có thể xem văn bản tại đây:

 

新太陽律師事務所裴文誠律師

地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街35/3710

Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877

Email: vn.newsun@gmail.com 微信IDLineID: newsunlaw